STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖSTADEN 1

Föreningens firma och ändamål

1§ Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sjöstaden 1.

2§ Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Särskilda bestämmelser

3§ Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

4§ Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång. Jfr 17§.

Räkenskapsår

5§ Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1- 31/12.

Medlemskap

6§ Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10§ bostadsrättslagen (1991:614).

Styrelsen ska snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

7§ Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge medlemmen innehar bostadsrätt.

Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen och handlingen ska vara försedd med medlemmens namnteckning.

Avgifter

8§ För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid beslutas av föreningsstämma. För bostadsrätt ska erläggas årsavgift som täcker föreningens kostnader, exklusive avskrivningar, för den löpande verksamheten, samt för de i 9§ angivna avsättningarna.

Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas insatser och erläggs på tider som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan besluta att kostnader för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten eller elektrisk ström som ingår i årsavgiften i stället kan erläggas efter förbrukning eller yta.

Om årsavgiften inte betalas i rätt tid, utgår antingen påminnelseavgift eller dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen.

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 2,5% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått svarar normalt för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 1% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

En årlig avgift för andrahandsupplåtelse utgår med maximalt 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) och betalas i förskott. Om lägenheten upplåts under en del av ett år, beräknas avgiften efter antal månader lägenheten är uthyrd.

Avgifter ska betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro.

Avsättning och användning av årsvinst

9§ Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek tillse att erforderliga medel avsätts för att säkerställa underhållet av föreningens hus.

Avsättning till yttre fond görs enligt behov i underhållsplanen över tid. Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll till yttre fond ska göras årligen enligt underhållsplan över tid med belopp icke understigande 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus.

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

10§ Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka väljs av föreningen på ordinarie stämma för ett eller två år.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus.

11§ Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutsför när antal närvarande ledamöter vid sammanträde överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

12§ Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelseledamöter i förening eller av en av styrelsen därtill utsedd styrelseledamot i förening med annan av styrelsen därtill utsedd person.

13§ Styrelsen får förvalta förenings egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

Vicevärden ska inte vara ledamot eller suppleant i styrelsen.

14§ Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avyttra föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.

15§ Det åligger styrelsen

 • att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning),
 • att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,
 • att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse,
 • att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt,
 • att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

16§ En revisor och en suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Det åligger revisor

 • att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning samt
 • att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga reivisions-berättelse.

Föreningsstämma

17§ Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4§.

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och ska av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus, genom brev i postfacken eller via e-post till samtliga medlemmar. Kallelse till stämma ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman. Medlem, som inte bor i föreningens hus, ska bli kallad på en för styrelsen känd adress.

Kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Avser extra stämma förändring av stadgar ska kallelse utfärdas senast fyra veckor före stämman.

18§ Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

19§ På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av justeringsperson.
 4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 6. Föredragning av revisionsberättelsen.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 10. Fråga om arvoden.
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Val av revisor och suppleant.
 13. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

På extra stämma ska endast de ärenden tas upp som är skäl till stämman och som har uppgetts i kallelse till densamma.

20§ Protokoll vid föreningsstämma ska föras av den som stämmans ordförande utsett därtill. I fråga om protokollets innehåll gäller.

 1. att röstlängden ska tas in eller biläggas protokollet,
 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet samt
 3. om omröstning har skett, resultatet ska anges i protokollet.

Protokoll ska förvaras betryggande.

Protokoll från stämman ska senast inom tre veckor finnas tillgängligt för medlemmarna hos styrelsen.

21§ Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt på föreningsstämma personligen eller genom den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen ska vara medlem i föreningen, make/maka, partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Utomstående person kan närvara i föreningsstämma om samtliga närvarande röstberättigande samtycker. Styrelsen har rätt att ta in utomstående personer som har funktion i stämman som ordförande eller protokollförare eller expert med särskild information.

Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning.

Vid lika röstetal avgörs val (av styrelseledamöter, suppleanter och revisor) genom lottning, medan i andra frågor stämmans ordförande har utslagsgivande röst.

De fall – bland annat fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23§§ i bostadsrättslagen (1991:614).

Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas, fordras dock att minst tre fjärdedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

22§ Bostadsrätt upplåts skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen ska ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som ska betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift ska uttas, ska även den anges.

23§ Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne nyttja bostadsrätten endast om hen är eller antas som medlem i föreningen.

En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättsinnehavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning.

Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs får bostadsrätten tvångsförsäljas.

24§ Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare.

En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda.

Om en bostadsrätt har övergått till någon av bostadsrättshavaren närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren får denne vägras inträde i föreningen endast då hen inte uppfyller de av föreningen uppställda stadgevillkor för medlemskap och det skäligen kan fordras att hen uppfyller sådana villkor.

Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ska tillämpas.

25§ Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning.

26§ Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet ska den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges. Motsvarande ska gälla vid byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet ska tillställas styrelsen.

Avsägelse av bostadsrätt

27§ En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare.

Avsägelsen ska göras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

28§ Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten i gott skick.

Till lägenhetens inre räknas:

 • rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
 • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom golvvärme, ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar,
 • glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster,
 • lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
 • svagströmsanläggningar.

Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet samt att beakta de fabrikat, färgval och materialval för t ex fönsterbågar, markiser som föreningen fattat beslut om. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även tillhörande utrymmen (källarförråd och balkonger) och mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen ansvarar i övrigt för husets underhåll.

Bostadsrättshavaren ansvarar för målning av:

 • innersidor av fönstrens bågar och karmar
 • radiatorer
 • vattenarmaturer
 • de anordningar för avlopp, värme, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren ansvarar inte för:

 • målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster
 • reparationer av de ledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom:

 • eget vållande
 • eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hushållet eller som gästar det eller någon annan som bostadsrättshavaren inrymt i lägenheten eller som där utfört arbete för hens räkning.

Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som hen bör iaktta.

Fjärde stycket första meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

29§ Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd göra

 • ingrepp i bärande konstruktion
 • ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
 • annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om förändringen inte är till skada eller nackdel för föreningen.

30§ Bostadsrättshavaren är skyldig att när hen använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset. Hen ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem hen svarar för enligt 28§ fjärde stycket.

Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte införas i lägenheten.

31§ Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten ska tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.

32§ En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Samtycke behövs dock inte,

 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om innehavaren under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten och hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Ett tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor.

33§ Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

34§ Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

35§ Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att fullgöra sina betalningsskyldigheter eller om bostads-rättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse en vecka efter förfallodagen
 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 3. om lägenheten används i strid med 33 eller 34§§,
 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren bidrar till att ohyran sprids i huset,
 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som är enligt 30§ ska iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
 6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 31§ och hen inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan av hen åvilandes skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs,
 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

Ifråga om en bostadsrättslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

Övriga bestämmelser

36§ Vid föreningens upplösning ska förfaras enligt 9 kap 29§ bostadsrättslagen (1991:614). Behållna tillgångar fördelas mellan bostadsrättshavarna efter lägenheternas insatser.

37§ Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (1991:614) och andra tillämpliga lagar.

Ovanstående stadgar antogs av föreningens medlemmar vid årsstämman 2021-05-27 följt av extrastämman 2021-08-26. Föreningen registrerades 2002-10-23. Stadgar i original finns i föreningens arkiv samt registrerade på Bolagsverket.