Att tänka på vid renovering

Att man som boende vill renovera, förbättra och sätta sin personliga prägel på sitt hem är en naturlig del av alla lägenheters livscykel och något som såklart uppmuntras så att vi tillsammans håller lägenheterna och fastigheten i sin helhet fräsch och fin.

En renovering är dock förenat inte bara med en hel del arbete utan också krav, tillstånd och förordningar – allt för att säkerställa att allt blir rätt och riktigt både för de som fortsatt kommer bo i lägenheten samt grannar och fastighet i stort som på ett eller annat kan komma att påverkas.

All kommunikation med styrelsen, eller förvaltaren, ska föras via medlemmen som ansöker och inte tilltänkta entreprenörer.
Det är medlems ansvar att ta fram den dokumentation som efterfrågas för renovering.

Anmälan och tillstånd

All form av renovering ska anmälas till styrelsen innan den börjar utföras.

Styrelsen kan hjälpa till med råd och tips samt eventuellt dela erfarenheter från tidigare liknande renoveringar i fastigheten.

När en renovering kommer att påverka sådant som är föreningens kollektiva ansvar (exempelvis bärande väggar och gemensamma installationer och system som påverkar fler än enbart din lägenhet) behövs styrelsens uttryckliga tillstånd för att den ska få genomföras.

Här är en lista på ansvarsfördelningen mellan boende och föreningen. Observera att listan inte är bindande utan att det är stadgarna alltid har tolkningsföreträde, vid tveksamheter eller frågor; kontakta styrelsen.

Badrum

Renoveringar i våtrum kräver särskild hänsyn till fackmässigt utförande och efterlevande av gällande byggnormer samt branschöverenskommelser: SäkerVatten 2021:1. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR), råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK), samt intyg Elsäkerhetsverket. Var noggrann med att anlitade entreprenörer uppfyller dessa krav och har behörighetsbevis som intygar det. När arbetet är slutfört är det viktigt att du som lägenhetsinnehavare har garantier på arbetet som utförts. Om det exempelvis skulle bli en vattenskada kommer ditt försäkringsbolag att kräva intyg på att arbetet utförts fackmässigt.

Golvbrunnar i våtrum är ej tillåtna att flytta utan styrelsens godkännande.

När du ansöker om renovering av badrum ska du tydligt beskriva vad du vill göra.
Om du avser flytta exempelvis handfat, wc, dusch eller badkar behöver du komma in med en ritning där det tydligt framkommer hur det ser ut idag och hur ni skulle vilja att det ska se ut efter renovering. Extra viktigt att vatten, avlopp och ventilation finns med där nuvarande placering är inritat samt kommande placeringar är tydlig.

Vattenburen handdukstork
Sedan 2011 är det inte längre tillåtet med denna typ av installation på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier. Vid renovering får vattenburen handdukstork ej återmonteras vid renovering, (SäkerVatten 2021:1, kap 5).

När handdukstorken tas bort får den outnyttjade ledningen proppas max 200 mm från den vattenförande ledningen där den är inkopplad. Alternativt ska en bygling (loop) med injusteringsventil monterad installeras mellan vv och vvc ledning. Flödet ska sedan justeras så att det inte blir ”kortslutet” mot varmvattencirkulationen vilket medför att alldeles för mycket vatten passerar där. Fullt flöde kan orsaka problem med tappvarmvatten i andra lägenheter på samma stam.

Lägenhet som är längst upp i trapphus får aldrig proppa en ledning utan där är det alltid loop (bygling) med injusteringsventil som gäller.

Var noga med att aktuell entreprenör är fullt införstådd med vad som gäller när de tar bort den vattenburna handdukstorken.

Inspektionslucka måste finnas för åtkomst till injusteringsventilen och dokumentation (bilder) ska alltid lämnas till förvaltaren.

Om du får ett ok av styrelsen får du INTE påbörja arbetet innan du skickat in till förvaltaren:
1. Behörighetsbevis BKR (Byggkeramikrådet) alternativt intyg auktorisation GVK
2. Intyg auktorisation SäkerVatten
3. Intyg Elsäkerhetsverket
4. Vid ändring av ventilation ska firma för injustering anges.
5. Försäkringsbrev som visar att respektive företag har gällande försäkring för de arbeten de utför.
6. F-skattebevis.

Efter renoveringen du skicka in till förvaltaren:
1. Kvalitetsdokument (egenkontroll) BKR alternativt GVK
2. Intyg (egenkontroll) SäkerVatten där det tydligt framkommer vilket arbete som utförts och om det finns någon avvikelse.
3. Om ventilationen ändrats ska boende bekosta injustering i lägenheten och om så behövs i andra lägenheter som påverkas. Injusteringsprotokoll lämnas till förvaltaren (styrelsen).

Kök

Vid renovering av kök får inte motordriven fläkt kopplas på befintligt ventilationssystem. Om kolfilterfläkt installeras ska separat frånluftsdon finnas i köket och injustering bekostas av den som renoverar. Frånluftsdon får inte vara inbyggt i köksskåp.

Vid flytt av vatten och avlopp gäller samma regler som vid renovering av badrum i förfarande om ansökan med ritning och intyg auktorisation SäkerVatten. I förekommande fall intyg Elsäkerhetsverket. Försäkringsbrev och f-skattesedel ska uppvisas. Renovering av kök få inte påbörjas innan styrelsen godkänt.

Efter renovering ska samtliga dokument, Intyg SäkerVatten samt i förekommande fall injusteringsprotokoll ventilation ska lämnas till förvaltaren.

Byggavfall och städning

Vid renovering är det alltid du som boende som ansvarar för att ditt byggavfall tas om hand och forslas bort. Det får inte slängas i föreningens grovsoprum eller belamra trapphus eller andra gemensamma ytor. Se till att hålla trapphus, hissar och gemensamma ytor rena om din renovering och forslande av byggavfall påverkar även dessa ytor.

Hisskydd

Vid användande av hissarna vid renovering ska hisskydd användas. Det är den boendes ansvar att se till att sådana används för att skydda hissarna.

Vattenavstängning

Om din renovering kräver att både varm- och kallvatten stängs av (kallvatten kan stängas av via servicelucka i lägenheten medan varmvatten behöver stängas av i hela stammen vilket oftast berör hela trapphuset) måste detta i god tid meddelas till grannar, styrelsen, fastighetsskötaren samt eventuellt berörd lokalhyresgäst.

Tider för renovering

I dessa tider när många fortfarande arbetar hemifrån kan det vara lämpligt att begränsa de allra värsta ljudalstrande arbetsmomenten (tex borrning, spikning) till fasta fönster under dagtid, tex mellan 10-12. Det är viktigt att ni som boende sätter upp lappar i hiss och entré med uppgifter om att ni renoverar, vilken lägenhet det gäller, mellan vilka tider det kommer att kunna väsnas lite extra, kontaktnummer till er och er byggledare om någon skulle ha specifika önskemål el dylikt (grannen kan ju tex ha en nyfödd bebis som sover bäst mellan 10-12…).
I övrigt gäller tiderna:

  • Måndag-fredag kl 08.00-20.00
  • Lördag-söndag kl 10.00-18.00