Andrahandsuthyrning av bostad i Brf Sjöstaden 1

Om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand, skicka in en ansökan i god tid till Fastighetsägarna, föreningens ekonomiska förvaltare (se mer information nedan). Fastighetsägarna har fullmakt att godkänna uthyrning i andra hand, men vid eventuella tveksamheter kring skäl för uthyrning kommer ärendet att remitteras till styrelsen för beslut. Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha fått godkännande från Fastighetsägarna/styrelsen.

Vid ansökan ska du ha angivit skäl till uthyrningen, tidsperiod, vem som ska hyra med namn och personnummer. Om styrelsen nekar dig uthyrning kan du vända dig till Hyresnämnden. Kom bara ihåg att du inte får hyra ut lägenheten under den tid som Hyresnämnden granskar ditt ärende.

Om du får godkänt att hyra ut din lägenhet i andra hand, kom ihåg att det är du som har fullt ansvar för lägenheten. Både vad gäller inbetalning av avgiften, om det inträffar skada, vid störningar och om föreningen begär tillträde till lägenheten.

Enligt §32 i föreningens stadgar kan medlem hyra ut sin bostad i andrahand om giltigt skäl föreligger. Giltiga skäl är:

  1. Ålder eller sjukdom som föranleder boende på sjukhus eller annat boende. För godkännande skall styrelsen bedöma att medlem kommer att ha möjlighet att kunna flytta tillbaka
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten bör ligga längre bort än vad som kan anses som normal pendlingsavstånd 8-10 mil eller restid överstigande 1,5 timme enkel väg
  3. Längre utlandsvistelse som är minst 3 månader
  4. Provsamboende
  5. Andra skäl kan vara att medlem skaffar lägenhet för att bo vid pensioneringen och kan få tillstånd att under tiden till pensionering hyra ut sin lägenhet

Generellt ges godkännande för 3-12 månader. Uthyrning under tre månader godkänns inte generellt, utan medlem måste inkomma med speciella argument för detta. Godkännande över 12 månader ges inte, utan en ny ansökan måste inkomma till styrelsen efter 12 månader. Undantag är om medlem erhållet t ex en utlandstjänst varande mer än 1 år. Den skall då vidimeras med underskrift från företaget eller kopia på avtal.

Uthyrning till juridisk person godkänns inte.

Medlem skall använda ansökningsblankett – Ansökan om andrahandsuthyrning – som återfinns på hemsidan. Den fylls i och skickas antingen med post till vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna Service Stockholm AB, Box 1287, 1112 98 Stockholm eller sändas med e-post till kundservice@fastighetsagarna.se

Om godkännande erhålls från Fastighetsägarna skall kopia av hyresavtalet och eventuell fullmakt skickas till Fastighetsägarna. Fullmakt finns här på föreningens hemsida. Den används när medlemmen kommer att vistas på annan ort under andrahandsuthyrningsperioden. Ett hyresavtal som hämtats från Fastighetsägarna finns också tillgängligt på hemsidan och kan användas när avtal med andrahandshyresgäst skall skrivas.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att meddela Fastighetsägarna om andrahandsuthyrningen upphör i förtid eller andrahandshyresgäst ändrats.

Enligt §8 i stadgarna utgår en årlig avgift om 10 procent av prisbasbeloppet och betalas i förskott. Om lägenheten hyrs ut kortare tid än 1 år beräknas avgiften efter antal månader som lägenheten skall vara uthyrd.

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning