Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning av bostad i Brf Sjöstaden 1

Enligt §32 i föreningens stadgar kan medlem hyra ut sin bostad i andrahand om giltigt skäl föreligger. Giltiga skäl är:

  1. Ålder eller sjukdom som föranleder boende på sjukhus eller annat boende. För godkännande skall styrelsen bedöma att medlem kommer att ha möjlighet att kunna flytta tillbaka
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten bör ligga längre bort än vad som kan anses som normal pendlingsavstånd 8-10 mil eller restid överstigande 1,5 timme enkel väg
  3. Längre utlandsvistelse som är minst 3 månader
  4. Provsamboende
  5. Andra skäl kan vara att medlem skaffar lägenhet för att bo vid pensioneringen och kan få tillstånd att under tiden till pensionering hyra ut sin lägenhet

Generellt ges godkännande för 3-12 månader. Uthyrning under tre månader godkänns inte generellt, utan medlem måste inkomma med speciella argument för detta. Godkännande över 12 månader ges inte, utan en ny ansökan måste inkomma till styrelsen efter 12 månader. Undantag är om medlem erhållet t ex en utlandstjänst varande mer än 1 år. Den skall då vidimeras med underskrift från företaget eller kopia på avtal.

Uthyrning till juridisk person godkänns inte.

Medlem skall använda digital ansökan via inlogg på nabos hemsida eller ansökningsblankett - Ansökan Upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand - som återfinns på hemsidan. Den fylls i och skickas antingen med post till vår ekonomiska förvaltare Nabo, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm eller sändas med e-post till avgifthyra@nabo.se

Om godkännande erhålls från Nabo skall kopia av hyresavtalet och eventuell fullmakt skickas till Nabo. Fullmakt finns på föreningens hemsida. Den används när medlemmen kommer att vistas på annan ort under andrahandsuthyrningsperioden. Ett hyresavtal som hämtats från Fastighetsägarnas förening finns också tillgängligt på hemsidan och kan användas när avtal med andrahandshyresgäst skall skrivas.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att meddela Nabo om andrahandsuthyrningen upphör i förtid eller andrahandshyresgäst ändrats.

Enligt §8 i stadgarna utgår en årlig avgift om 10% av prisbasbeloppet och betalas i förskott. Om lägenheten hyrs ut kortare tid än 1 år beräknas avgiften efter antal månader som lägenheten skall vara uthyrd.

Nabo har fullmakt att godkänna uthyrning i andra hand, men vid eventuella tveksamheter kring skäl för uthyrning kommer ärendet att remitteras till styrelsen för beslut.