Balkong & fönster & markiser

Balkong

Underhåll av balkongens trätrall är den boendes ansvar. Den behöver skuras och oljas minst en gång per år. Se till att smutsvatten och olja inte skapar rinningar på och förstör kringliggande fasadytorna (balkongerna saknar sluten avrinning).

Vid omläggning av balkonggolvet är endast den typ av trätrall som var där från början tillåten, då det är viktigt för vår förening att hålla samman det yttre estetiska uttrycket genom samstämmiga kulör-, form- och materialval. Att t.ex lägga klinker innebär en viss risk för bakfall och därmed vatteninträngning i fastigheten om arbetet utförs felaktigt. Det finns även en risk för frostsprängningar och halkrisk om fel klinker används. Dessutom finns det risk för nivåskillnader som påverkar tillgängligheten negativt. Den adderade tyngden kan innebära påfrestningar för balkonginfästningarna över tid. 

Vid grillning på balkongen bör grill av elektrisk modell användas.

Fönster

Markis

Om du tänker skaffa markis till balkongen ska fackman anlitas för att säkerställa korrekt montering i fasaden. Det ska vara enhetlig kulör på markis och annan balkongväv i vårt område.

Bygglov:
Du ansvarar själv för kontroll om bygglov krävs. Om det krävs står du själv för all handläggning och kostnad för bygglov.

Fäste:
Markisen får endast fästas i fönsterkarm eller takstol. Ingen infästning får göras i putsade fasader eller annan fasadbeklädnad.

Markistyp:
Endast fallarmsmarkis får monteras, max längd 80 cm. Inga "baldakinmarkiser" eller annan typ av markis som inte är infällbar får monteras. Vikarmsmarkis får endast monteras på terrasser där infästning kan göras i takstol.

Storlek:
Ingen del av markisen får sticka ut utanför balkongräcke. Markiserna får vara så djupa som balkongen är på dess smalaste ställe.

Solskydd:
Vid högre fönster än 160 cm får utvändig solavskärmning monteras med screenduk (typ av utvändig rullgardin) eller Markisolette (en kombination av utvändig rullgardin med fallarmsfunktion i nedersta 60 cm).

Färger:
Dickson nr 6196 ljusgrå kulör för fyllningar i balkongräcken och markiser mot Hammarby allé, Lugnets allé och Sjöstadsparterren.
Dickson nr 0003 grön kulör för fyllningar i balkongräcken och markiser mot innergård samt skärmar mellan balkonger.